Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Marhulka s. r. o., so sídlom Smrečinová ul. 540/8, 945 04 Komárno, IČO: 52923657 (ďalej len „predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostredníctvom domény martarajkova.com (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“).

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“) kupujúci pristupuje k týmto všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho martarajkova.com (ďalej len „webová stránka“).

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar, službu alebo elektronický obsah prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

2. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar, služba alebo elektronický obsah ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za tovar nepovažujú elektronické knihy. Za služby sa považujú najmä konzultácie, poradenstvo, mimoškolská vzdelávacia činnosť, fotografické služby a video tvorba.

2.2. Dodávateľom tovaru, služieb a elektronického obsahu je predávajúci.

2.3. Objednávka vzniká vyplnením elektronického objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/tovarov služieb alebo elektronického tovaru a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

2.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci je po potvrdení objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, služby alebo elektronického obsahu.

2.6. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

2.8. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu, telefónu a sociálnych internetových sietí a médií (Facebook, Skype).

 

3. Elektronické knihy

3.1. Pri nákupe elektronického obsahu, najmä elektronických kníh, sa tieto podmienky rozširujú o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

 

4. Cena

4.1. Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

4.2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Za tovar, službu alebo elektronický obsah možno platiť týmito spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány Barion (platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, American Express). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Barion Payment Zrt, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet. Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo povolenia je H-EN-I-1064/2013. Informácie o kreditnej karte, ako sú čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu, sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Barion Payment Zrt a nedostanú sa k obchodníkovi.

b) bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho;

c) v hotovosti.

 

6. Dodacie podmienky

6.1. Po zaplatení objednávky a pripísaní peňazí na účet predávajúceho je tovar alebo elektronický obsah zaslaný alebo služba poskytnutá kupujúcemu.

6.2. V prípade elektronicky dodávanej služby je kupujúci povinný skontrolovať si svoju emailovú schránku, všetky jej priečinky a podpriečinky (reklama, spam).

6.3. Ak kupujúci ani po dôkladnom a opakovanom hľadaní nenájde vo svojej emailovej schránke email s dodaným tovarom, požiada o technickú podporu na info@martarajkova.com.

 

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

8. Záruka, reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom

8.1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode martarajkova.com je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@martarajkova.com alebo telefonicky v pracovné dni na čísle +421 908 480 085. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na info@martarajkova.com alebo telefonicky na čísle +421 908 480 085. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Marhulka s.r.o., Smrečinová ul. 540/8, 945 04 Komárno. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

8.4. Spotrebiteľ má podľa §7 a nasl.  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.5. V súlade s ust. §7 ods. 6 písm. l)  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Marhulka s.r.o., Smrečinová ul. 540/8, 945 04 Komárno. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 14 dní od prijatia reklamovaného tovaru, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;
  • dodanie tovaru alebo služby bez vád;
  • dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii;
  • zaslanie daňového dokladu (faktúry).

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte;
  • za prípadnú škodu, ktorá používateľovi vznikne v súvislosti s používaním elektronického obsahu.

8.9. Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa práva zodpovednosti za vady spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho, zverejnením ich aktuálneho znenia na webovom sídle predávajúceho.

9.2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

9.3. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2020.